Usługi dla osób prywatnych

Usługi przeznaczone dla:
  • Osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej
  • Osoby fizycznej, nie będącej odbiorcą innych usług Biura
  • Osoby fizycznej, powiązanej z podmiotami będącymi Klientami Biura
Usługi dla osób prywatnych nie wymagają podpisania umowy z Biurem, wykonujemy je na podstawie umowy ustnej pomiędzy stronami. Usługi:
  • Roczne rozliczenia podatku dochodowego
  • Rozliczenia wynajmu nieruchomości:
    • ryczałtem
    • KPIR
  • Przygotowanie wniosku o zwrot VAT dotyczący różnic w stawkach materiałów budowlanych.

W przypadku dostarczenia lub potrzeby otrzymania dokumentów w języku innym niż j. polski, dokument zostanie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, a jego koszty zostaną refakturowane Klientowi na podstawie faktury z biura tłumaczeń.
Print Friendly