Tarcza Antykryzysowa Zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS (Art. 31ZO – 31ZP)

Tarcza Antykryzysowa

Zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS (Art. 31ZO – 31ZP)

  • Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.;
  • Zwolnieniu podlegają następujące osoby:
    1. płatnik składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
    2. płatnik składek, będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność i opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
  • Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie się jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.
  • W przypadku płatnika składek opłacającego środki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne, warunkiem zastosowania zwolnienia jest, aby przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o PIT uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (ok. 15,6 tyś brutto). Przychód zadeklarowany podlega weryfikacji z organem podatkowym.
  • Aby skorzystać z mechanizmu płatnik składek przekazuje do ZUS, wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
  • Nie trzeba zawieszać działalności – świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia 2020 r.