Tarcza Antykryzysowa Ułatwienia podatkowe

Tarcza Antykryzysowa

Ułatwienia podatkowe

 • Wydłużenie terminu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 i zapłatę podatku do 31 maja 2020 r. dla wszystkich podatników CIT.
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT (z 3 dni do 14 dni).
 • Przesunięcie terminu na złożenie informacji IFT-2R oraz ORD-U do końca piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, jeżeli obowiązek złożenia przypadał na okres od 31 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.
 • Przesunięcie o trzy miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy) do 13 lipca 2020 r.
 • Przesunięcie terminu obowiązkowego składania nowych plików JPK, a także nowej matrycy stawek VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. (możliwość dobrowolnego składania nowego JPK od maja).
 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.
 • Zawieszenie biegu terminu na wydanie interpretacji indywidualnej w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 • Złożenie organowi podatkowemu zeznania rocznego oraz należnego podatku PIT po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika tzw. czynnego żalu.
 • Odroczenie terminów z zakresu sprawozdawczości finansowej – termin na sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych wydłużony o 3 miesiące (2 miesiące dla podmiotów objętych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego).
 • Rada gminy może uchwalić, za część roku 2020, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dla wskazanych przez gminę grup przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z COVID-19.
 • Rada gminy może przedłużyć grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.
 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek PIT od wynagrodzeń za 03 i 04.2020 r. na 1 czerwca 2020 r.
  • Zaliczki podatku dochodowego od wynagrodzeń pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. można wpłacić do US do 1 czerwca 2020 r. pod warunkiem, że pracodawca (płatnik) poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 • Na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i w okresie 30 dni po jego odwołaniu (czasowo) - zniesiono pobór tzw. opłaty prolongacyjnej (naliczanej w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty płatności podatków i ZUS, obecnie wynosi 4% w skali roku). Ta sytuacja nie dotyczy jednak podatków lokalnych.
 • Odstąpienie od stosowania przepisów o zwiększaniu dochodów stanowiących podstawę obliczania zaliczek PIT i CIT przez dłużnika w związku z brakiem zapłaty zobowiązania w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności pod warunkiem, że:
  • podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym b
  • uzyskane w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego.
 • Przedłużenie terminu do zapłaty tzw. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. na 20 lipca 2020 r. pod warunkiem, że:
  • podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
  • przychody z działalności gospodarczej w danym miesiącu są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego.
 • Przedłużenie terminów na realizację obowiązków wynikających z przepisów o przekazywaniu informacji o schematach podatkowych (MDR).
  • Zawieszenie terminów w okresie od 31 marca do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.
  • Po tym okresie terminy będą biec dalej ale nie "od nowa"
  • Dotyczy również obowiązku złożenia informacji MDR-3.
 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT - stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy PIT i CIT będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł w pierwszym roku. Nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach.
 • Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.
 • Możliwość odliczenia w podatku PIT i CIT darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia COVID-19. Jeśli darowizna zostanie przekazana do końca kwietnie br., będzie można odliczyć nawet 200 proc. jej wartości.
 • Wydłużenie z 3 do 14 dni czasu na zawiadomienie Urzędu Skarbowego o zapłacie na rachunek spoza tzw. białej listy podatników. Nowością jest także wprowadzenie możliwości wydawania paragonów elektronicznych.