Tarcza Antykryzysowa Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Tarcza Antykryzysowa

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

 • Świadczenie postojowe stanowi jednorazową wypłatę dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia C0V1D-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna;
 • Uprawnionymi do otrzymania tego świadczenia będą:
  1. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą przed 1-ym lutego 2020 r. (w tym osoby, które zawiesiły działalność po 31 stycznia 2020 r.) – konieczne jest wykazanie spadku obrotów o 15% w poprzednich 2 miesiącach przed złożeniem wniosku,
  2. osoby wykonujące umowę cywilnoprawną zawartą przed 1-ym lutego 2020 r. – spełniające dodatkowe wskazane w ustawie kryteria (m.in. skorzystanie z tego rozwiązania zależy od wartości faktury za poprzedni miesiąc, która nie może przekroczyć: 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (15,6 tyś. brutto).
 • Zasadnicza wysokość świadczenia wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2.080 zł brutto);
 • Świadczenie postojowe otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika podlega zwolnieniu z podatku dochodowego;
 • Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na podstawie wniosku zainteresowanego, z tym że w przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.
 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
 • ZUS wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności, niezbędnej do jego przyznania. Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej i jest ono wolne od potrąceń i egzekucji.