Tarcza Antykryzysowa Odroczenia płatności, raty, umorzenia

Tarcza Antykryzysowa

Odroczenia płatności, raty, umorzenia

Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość wnioskowania do organu podatkowego o udzielenie podatnikowi tzw. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, mogących polegać na:
 1. Odroczeniu terminu płatności podatku (również innego terminu podatkowego),
 2. rozłożeniu podatku na raty,
 3. odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę,
 4. odroczeniu lub rozłożeniu na raty odsetek,
 5. umorzeniu w całości albo w części zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 6. ograniczeniu poboru zaliczek na podatek (zaliczki uproszczone).
W ramach „Tarczy antykryzysowej” zawieszono stosowanie tzw. opłaty prolongacyjnej (naliczanej w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty płatności podatków i ZUS, obecnie wynosi 4% w skali roku). Możliwe jest również wnioskowanie o odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS (Art. 29 ustawy o SUS).
Co jednak najbardziej istotne w obecnej sytuacji przepis ten:
 1. umożliwia odroczenie płatności podatku, a więc przy pozytywnej decyzji organu pozwala zapłacić podatek w momencie, w którym będzie to już ekonomicznie możliwe;
 2. umożliwia także rozłożenie zapłaty podatku na raty, zatem przy pozytywnej decyzji organu pozwala rozłożyć ekonomiczny ciężar podatku w czasie, a tym samym minimalizuje dolegliwość zobowiązań podatkowych w tym okresie;
 3. stosuje się wyłącznie na wniosek podatnika, zatem to Państwo musicie wystąpić do właściwego organu podatkowego z pismem wnoszącym o udzielenie takiej formy ulgi;
 4. o odroczenie terminu zapłaty podatku bądź rozłożenie płatności na raty można wystąpić na gruncie zarówno podatku dochodowych (CIT i PIT), jak i podatku od towarów i usług.
Odroczenie płatności, rat czy umorzeń
 1. Wymaga każdorazowo złożenia odpowiednio uzasadnionego wniosku do właściwego organu podatkowego, wraz z dokumentami towarzyszącymi.
 2. Przesłanki: w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym
 3. Ważny interes podatnika – „Nadzwyczajne względy, które mogłyby zachwiać podstawami egzystencji podatnika” (NSA w wyroku z dnia 19.08.20101 r., sygn. II FSK 620/09
 4. Każdorazowo decyzja uznaniowa organu, podlegająca jednak zaskarżeniu. Wniosek wymaga zindywidualizowanego i starannego uzasadnienia
 5. Kwestia pomocy publicznej: ulgi (za wyjątkiem ograniczenia poboru zaliczek) możliwe zasadniczo w ramach pomocy publicznej de minimis (komunikat KE z 19 marca 20202 r. – państwa członkowskie mogą udzielać selektywnej pomocy podatkowej do kwoty 800 tyś, EUR), jednak mogą zdarzać się wyjątki:
  1. organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które stanowią pomoc publiczną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
  2. lub udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym.
We wniosku kierowanym do organu podatkowego nie powinni Państwo się ograniczać wyłącznie do ogólnego powołania się na panującą pandemię COVID-19 – uzasadnienie wniosku powinno wskazywać na konkretne przesłanki indywidualnej sytuacji podatkowej, które przekładać będą się na zasadność przyznania przez organ ulgi.
W ramach uzasadnienia:
 1. należy przedstawić sytuację majątkową podatnika i jego branży, obecny stan przedsiębiorstwa (zakres ciążących na podatniku zobowiązań, stan zatrudnienia przedsiębiorstwa) oraz opisać wpływ obecnej sytuacji na jej pogorszenie
 2. należy także wykazać negatywne skutki, jakie z dużym prawdopodobieństwem wystąpią w przypadku nieudzielenia ulgi podatkowej (np. utrata płynności finansowej, konieczność redukcji zatrudnienia przedsiębiorstwa, likwidacja działalności gospodarczej).
Warto też zaznaczyć, że występowanie „ważnego interesu podatnika” nie ogranicza się wyłącznie do tzw. stanów nadzwyczajnych (np. czasów epidemii), ponieważ interes ten może zaistnieć również w sytuacjach typowej działalności podatnika.