Tarcza Antykryzysowa Dofinansowanie wynagrodzeń – przestój i obniżony wymiar czasu pracy

Tarcza Antykryzysowa

Dofinansowanie wynagrodzeń – przestój i obniżony wymiar czasu pracy (art. 15g ustawy ws. Tarczy Antykryzysowej)

Dla wszystkich przedsiębiorców którzy spełniają podstawowy warunek spadku obrotów gospodarczych w następstwie epidemii COVID – 19 i złożonym wniosku. Spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
 1. Nie mniej niż o 15% liczony jako stosunek łącznych obrotów z 2 dowolnych miesięcy 2020 r. do łącznych obrotów analogicznych dwóch miesięcy 2019 r.
 2. Nie mniej niż o 25% liczony jako stosunek obrotów z jednego dowolnego miesiąca 2020 r. do obrotów z poprzedniego miesiąca
 1. Dofinansowanie w związku z przestojem ekonomicznym.
  1. Przestojem ekonomicznym jest okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, który pozostawał w gotowości do świadczenia pracy.
  2. Wynagrodzenie obniżone do 50%, nie mniej niż pensja minimalna (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, tj. całego etatu, pół etatu) – 2 600 zł brutto na pełen etat
  3. Udzielane na 3 miesiące od daty złożenia wniosku (możliwość przedłużenia rozporządzeniem) i obejmuje:
   1. dofinasowanie 50% wynagrodzenia minimalnego (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) – 1 300 zł dla pełnego etatu;
   2. środki na składki na ubezpieczanie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę, w zakresie przyznanego dofinansowania. (łącznie ok 1530 zł na pracownika miesięcznie przy pełnym etacie)
 2. Dofinansowanie przy obniżonym wymiarze czasu pracy.
  1. Obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%, nie więcej jednak niż do 0,5 etatu,
  2. Wynagrodzenie pracownika wynikające z obniżenia nie może być niższe niż minimalne (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy),
  3. Udzielane na trzy miesiące od daty złożenia wniosku (możliwość przedłużenia rozporządzeniem) i obejmuje:
   1. dofinansowanie do połowy wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż do kwoty 40% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (według danych prognozowanych 40% z 5 227 zł = 2 090,80 zł
   2. środki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę w zakresie przyznanego dofinansowania. (Łącznie max ok. 2 465 zł na pracownika miesięcznie, w zależności od wynagrodzenia bazowego).
 3. Warunki konieczne do uzyskania dofinansowania:
  1. Niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.
  2. Brak przesłanek do ogłoszenia upadłości
  3. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu, które zawiera pracodawca oraz:
   1. Organizacje związkowe reprezentatywne, z których każda zrzesza, co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
   2. Organizacje związkowe reprezentatywne, jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające, co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
   3. Zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo
   4. Przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. WAŻNE: Pracodawca musi przekazać kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.
 4. Obostrzenia dotyczące pracowników:
  1. Pracodawca nie może wypowiedzieć umów o pracę pracownikom objętym dofinansowaniem z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie korzystania z dofinansowania przez maksymalnie 3 miesiące po tym okresie;
  2. Dofinansowaniem mogą być objęci pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub wykonujące czynności na podstawie innej umowy o świadczenie usług, jeżeli taka umowa podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnych i rentowych (tj. dofinansowaniem nie będą objęte np. umowy o dzieło);
  3. Oba rodzaje wsparcia nie przysługują w stosunku do pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (około 15,6 tys. zł brutto);
  4. Nie można uzyskać dofinansowania, jeśli pracodawca uzyskał pomoc w zakresie tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wpłat na rzecz ochrony miejsc pracy.