Tarcza Antykryzysowa Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc)

Tarcza Antykryzysowa

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc)

  • Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
  • Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% (porównując 2 miesiące 2020 r. do analogicznych miesięcy poprzedniego roku). W zależności od skali spadku obrotów, dofinansowanie może wahać się od kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia do kwoty 90% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.
  • Wsparcie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, możliwość przedłużenia przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.
  • Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.
  • Dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.
  • Należy pamiętać, że na przedsiębiorcy ciąży obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu dofinansowania przez okres równy okresowi, w którym wsparcie było otrzymywane.