Tarcza Antykryzysowa Dofinansowania dla MSP części kosztów wynagrodzeń pracowników

Tarcza Antykryzysowa

Dofinansowania dla MSP części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

 • Warunki przyznania:
  1. spadek obrotów gospodarczych, tj. zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego.
  2. spadek obrotów gospodarczych związany z epidemią COVID-19
Sposób wyliczenia spadku obrotów jest skomplikowany i niestety nie znaleźliśmy możliwości jego uproszczenia:
 
Spadek obrotów wysokość dofinansowania metoda kalkulacji
co najmniej 30% < 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę + składki na ubezpieczenie społeczne od kwoty dofinansowania liczba pracowników x ( 50% x PLN2600) + składki na ubezpieczenie społeczne
co najmniej 50% < 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę + składki na ubezpieczenia społ. od kwoty dofinansowania liczba pracowników x (70% x PLN 2600 ) + składki na ubezpieczenie społeczne
co najmniej 80% < 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę + składki na ubezpieczenie społeczne od kwoty dofinansowania liczba pracowników x (90% x PLN2600) + składki na ubezpieczenie społeczne
 • Warunki konieczne do uzyskania dofinansowania:
  1. niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019,
  2. brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,
  3. dofinansowanie jest przyznawane w okresach miesięcznych, na podstawie wniosku złożonego do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.
 • Obostrzenia dotyczące pracowników:
  1. przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.
  2. dofinansowaniem mogą być objęci pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy, będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną.
 • Pozostałe:
  1. przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
  2. Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (możliwość przedłużenia przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia).