Księgi handlowe

Usługa przeznaczona jest dla przedsiębiorcy, który:
 • prowadzi spółki handlowe (z o.o., akcyjne) i inne,
 • osiąga łączne przychody netto ze sprzedaży wynoszące co najmniej 1 200 000 EUR (w przeliczeniu na PLN) i zatrudnia powyżej 49 osób,
 • otrzymał dotację lub subwencję z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszy celowych,
oraz
 • osób zagranicznych (fizycznych i prawnych) spoza obszaru UE, EOG i EFTA.
Ponadto z usługi może również skorzystać przedsiębiorca:
 • prowadzący działalność gospodarczą jednoosobowo, zatrudniający nie więcej niż 49 osób, którego roczny przychód ze sprzedaży netto nie przekracza 1 200 000 EUR (w przeliczeniu na PLN),
 • nie posiadający osobowości prawnej,
 • nie spełniający innych kryteriów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg handlowych.
Usługa obejmuje:
 • przejęcie odpowiedzialności cywilnoprawnej za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych,
 • rutynowe kontakty z US,
 • założenie ksiąg handlowych,
 • kontrolę rachunkową wystawianych przez Klienta dokumentów księgowych,
 • ujęcie w księgach handlowych not memoriałowych,
 • sporządzenie rejestrów i deklaracji VAT,
 • elektroniczne dostarczenie deklaracji VAT do US,
 • wyliczenie podatku dochodowego,
 • sporządzenie comiesięcznych sprawozdań – zestawienie obrotów i sald, bilans, rachunek wyników,
 • zestawienie stanu należności i zobowiązań na ostatni dzień miesiąca,
 • systemowe wiekowanie stanu należności i zobowiązań,
 • reprezentację Klienta podczas kontroli z US, kiedy nie wiąże się ona z wnioskiem klienta o zwrot podatku. Postępowanie o zwrot podatku jest usługą dodatkową (patrz – usługi pozostałe).
Ponadto do obsługi każdego z naszych Klientów dedykujemy konkretnego pracownika.

Na podstawie złożonych przez Klienta pełnomocnictw, na jego życzenie pracownik Biura podpisuje deklaracje podatkowe i inne cyklicznie składane dokumenty, w ramach usługi podstawowej.

W przypadku dostarczenia lub potrzeby otrzymania dokumentów w języku innym niż j. polski, dokument zostanie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, a jego koszty zostaną refakturowane Klientowi na podstawie faktury z biura tłumaczeń.

Jeżeli chcesz poznać naszą ofertę zadzwoń lub napisz.
Print Friendly