Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Usługa przeznaczona jest dla przedsiębiorcy, który:
 • Prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo lub zatrudnia nie więcej niż 49 osób.
 • Osiąga roczny przychód ze sprzedaży netto nie przekraczający 1 200 000 EUR (w przeliczeniu na PLN).
 • Nie posiada osobowości prawnej lub innej formy działalności wymagającej prowadzenia pełnych ksiąg handlowych.
Usługa obejmuje:
 • przejęcie odpowiedzialności cywilnoprawnej za prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej do celów podatkowych,
 • rutynowe kontakty z US,
 • zebranie dokumentacji założycielskiej firmy,
 • weryfikację dostarczonych dokumentów z bieżącego roku,
 • kontrolę rachunkową dokumentów,
 • wydruk rejestru zakupów i sprzedaży,
 • sporządzenie i dostarczanie do US wymaganych deklaracji VAT (w tym VAT-UE), ewentualne koszty wysyłki będą refakturowane wg. cennika usług pozostałych.
 • reprezentację Klienta podczas kontroli z US, jeśli nie wiąże się ona z wnioskiem Klienta o zwrot podatku. Postępowanie o zwrot podatku jest usługą dodatkową (patrz – usługi pozostałe).
Ponadto do obsługi każdego z naszych Klientów dedykujemy konkretnego pracownika.

Na podstawie złożonych przez Klienta pełnomocnictw, na jego życzenie, pracownik Biura podpisuje deklaracje podatkowe i inne cyklicznie składane dokumenty, w ramach usługi podstawowej.

W przypadku dostarczenia lub potrzeby otrzymania dokumentów w języku innym niż j. polski, dokument zostanie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, a jego koszty zostaną refakturowane Klientowi na podstawie faktury z biura tłumaczeń.
Print Friendly