Administracja płac

1. Usługa przeznaczona dla:
 • Przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jednoosobowo, nie zatrudniającego pracowników.
Usługa obejmuje:
 • przygotowanie i dostarczenie do ZUS deklaracji niezbędnych do wyliczenia zasiłków (chorobowe, macierzyńskie, wypadkowe itp.).
2. Usługa przeznaczona dla:
 • Przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników w oparciu o kodeks pracy i kodeks cywilny.
Usługa obejmuje:
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowe naliczanie płac,
 • rutynowe kontakty z PIP, ZUS i US dotyczące płac i podatków od wynagrodzeń,
 • naliczanie płac oraz przygotowanie i dostarczenie do ZUS deklaracji rozliczeniowych (DRA, RCA itp.) wraz z raportami imiennymi,
 • sporządzenie i dostarczenie do Klienta pasków płac oraz na życzenie pracownika raportu RMUA (lub dołączenie tego raportu do rozliczenia rocznego),
 • sporządzenie i dostarczenie Klientowi informacji o wysokości wynagrodzeń, należnych wpłat na składki ubezpieczeniowe do ZUS oraz zaliczek na podatek PIT-4 do US, wysokości składek do PFRON (jeśli dotyczą),
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzeń.
Do obsługi każdego z naszych Klientów dedykujemy konkretnego pracownika.
W przypadku dostarczenia lub potrzeby otrzymania dokumentów w języku innym niż język polski, dokument zostanie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, a jego koszty zostaną refakturowane Klientowi na podstawie faktury z biura tłumaczeń.
Na podstawie wcześniej złożonych pełnomocnictw reprezentujemy naszych Klientów przy kontrolach z PIP, ZUS i US dotyczących wynagrodzeń i innych należności pracowniczych.
Ponadto:
 • naliczanie wynagrodzeń (ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych), na podstawie danych uzyskanych od pracodawcy, zgodnie z zasadami regulaminów obowiązujących u Klienta,
 • przygotowanie i dostarczenie do ZUS deklaracji dot. pracownika, niezbędnych do wyliczenia zasiłków (chorobowe, macierzyńskie, wypadkowe itp.),
 • sporządzanie zaświadczeń RP-7 dla pracownika,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • przygotowanie informacji o dochodach, potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach na ubezpieczenia (PIT-11, PIT 8C) lub rozliczeń podatku (PIT-40),
 • przygotowanie raportów płacowych według wzoru uzgodnionego z Klientem (np. symulacje wynagrodzeń).
Print Friendly