Administracja płac

1. Usługa przeznaczona dla:
  • Przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jednoosobowo, nie zatrudniającego pracowników
Usługa obejmuje:
  • Przygotowanie i dostarczenie do ZUS deklaracji niezbędnych do wyliczenia zasiłków (chorobowe, macierzyńskie, wypadkowe itp.)
2. Usługa przeznaczona dla:
  • Przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników w oparciu o kodeks pracy i kodeks cywilny.
Usługa obejmuje:
  • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowe naliczanie płac,
  • rutynowe kontakty z PIP, ZUS i US dotyczące płac i podatków od wynagrodzeń
  • naliczanie płac oraz przygotowanie i dostarczenie do ZUS deklaracji rozliczeniowych (DRA, RCA itp.) wraz z raportami imiennymi,
  • sporządzenie i dostarczenie do Klienta pasków płac oraz na życzenie pracownika raportu RMUA (lub dołączenie tego raportu do rozliczenia rocznego),
  • sporządzenie i dostarczenie Klientowi informacji o wysokości wynagrodzeń, należnych wpłat na składki ubezpieczeniowe do ZUS oraz zaliczek na podatek PIT-4 do US, wysokości składek do PFRON (jeśli dotyczą),
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzeń.
Do obsługi każdego z naszych Klientów dedykujemy konkretnego pracownika. W przypadku dostarczenia lub potrzeby otrzymania dokumentów w języku innym niż j. polski, dokument zostanie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, a jego koszty zostaną refakturowane Klientowi na podstawie faktury z biura tłumaczeń. Na podstawie wcześniej złożonych pełnomocnictw reprezentujemy naszych Klientów przy kontrolach z PIP, ZUS i US dotyczących wynagrodzeń i innych należności pracowniczych. Ponadto: Naliczanie wynagrodzeń (ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych), na podstawie danych uzyskanych od pracodawcy, zgodnie z zasadami regulaminów obowiązujących u Klienta Przygotowanie i dostarczenie do ZUS deklaracji dot. pracownika, niezbędnych do wyliczenia zasiłków (chorobowe, macierzyńskie, wypadkowe itp.) Sporządzanie zaświadczeń RP-7 dla pracownika Sporządzanie deklaracji PFRON Przygotowanie informacji o dochodach, potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach na ubezpieczenia (PIT – 11, PIT 8C) lub rozliczeń podatku (PIT – 40) Przygotowanie raportów płacowych według wzoru uzgodnionego z Klientem (np. symulacje wynagrodzeń)
Print Friendly