Administracja kadr

1. Usługa przeznaczona dla:
 • Przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jednoosobowo, nie zatrudniającego pracowników.
Usługa obejmuje:
 • rejestrację Przedsiębiorcy w ZUS, zgłaszanie zmian do ZUS, comiesięczną informację o wysokości należnych wpłat na składki ubezpieczeniowe do ZUS.
2. Usługa przeznaczona dla:
 • Przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników w oparciu o kodeks pracy.
Usługa obejmuje:
 • przejęcie odpowiedzialności za prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z aktualnymi wymogami prawa,
 • rutynowe kontakty z PIP, ZUS i US dotyczące spraw kadrowych,
 • przejęcie i audyt prowadzonych przez Zamawiającego teczek osobowych,
 • bieżące gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej,
 • wolumen i strukturę zatrudnienia,
 • wzór ewidencji czasu pracy,
 • powiadamianie Klienta o obowiązku skierowania zatrudnionych na badania profilaktyczne lub szkolenia BHP itp.,
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z absencjami pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność).
Do obsługi każdego z naszych Klientów dedykujemy konkretnego pracownika.
W przypadku dostarczenia lub potrzeby otrzymania dokumentów w języku innym niż j. polski, dokument zostanie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, a jego koszty zostaną refakturowane Klientowi na podstawie faktury z biura tłumaczeń.
Na podstawie wcześniej złożonych pełnomocnictw reprezentujemy naszych Klientów przy kontrolach z PIP, ZUS i US.
Ponadto:
Założenie teczek personalnych nowozatrudnionym.
Przygotowanie imiennych monitów dla pracowników, zawierających specyfikację braków w teczkach osobowych.
Zgłoszenie i aktualizacja danych osób zatrudnionych do ZUS (deklaracje typu ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA i inne).
Przygotowanie dokumentów niezbędnych do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej lub innych umów z Pracownikiem. Aneksowanie umów.
Raporty:
 • raport o absencjach
 • analiza rotacji pracowników
 • raport o szkoleniach BHP, terminach kolejnych badań lekarskich itp.
Sprawozdawczość dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych.
Przygotowanie regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.
Print Friendly